Privacybeleid

Generaal

In deze privacyverklaring wordt besproken hoe persoonsgegevens worden verwerkt door Lis {t} a Coaching en welke waarborgen er zijn voor klanten en bezoekers van de website. Privacy is belangrijk voor ons en we proberen iedereen zo duidelijk mogelijk te informeren.

Deze gegevens worden eerst verwerkt in overeenstemming met de verplichtingen die worden opgelegd door de Europese Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, ofwel ‘de Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (‘AVG’) of ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (‘GDPR’).

Als u na het lezen van deze verklaring nog vragen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen via listacoaching@gmail.com . Deze privacyverklaring werd opgesteld door Lisa Geybels, Wolfaertshoflaan 44 2630 Aartselaar, hierna de “verantwoordelijke” genoemd.
Voor wie geldt deze privacyverklaring?

Dit zijn alle atleten die persoonlijke informatie met ons uitwisselen. Dit zijn ofwel de sporters onder toezicht, andere klanten of de gebruikers van de website.

Over welke gegevens gaat het?

Het gaat om persoonsgegevens, d.w.z. gegevens betreffende een identificeerbare persoon.

Wij verzamelen bijvoorbeeld gegevens van alle informatie die u op onze website achterlaat. Wij gebruiken ook cookies, sommige zijn noodzakelijk, andere alleen voor betere statistieken, weer andere om inhoud van derden te kunnen tonen. Wanneer u onze website bezoekt, krijgt u de keuze welke u accepteert en welke niet.

Wij verzamelen ook gegevens in het kader van de dienstverlening aan sporters. Dit zowel voor een goede dienstverlening als voor een correcte opvolging van de administratie.

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor een specifiek doel (en alleen voor dat doel):

  1. contactformulier: om uw vraag te beantwoorden (opdracht uitvoeren);

  2. het versturen en opvolgen van bestellingen en facturatie;

  3. het beheer en de controle van de prestaties van de aangeboden diensten te waarborgen;

  4. rechtstreekse marketingdoeleinden;

  5. het verbeteren van de kwaliteit van de website en de producten en/of diensten door de verantwoordelijke voor de verwerking.

Hoe zit het met de toegang?

Door middel van een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek gericht aan de verantwoordelijke voor de verwerking met adres Wolfaertshoflaan 44, 2630 Aartselaar, kan de gebruiker, na verificatie van zijn identiteit (door toevoeging van een kopie van zijn identiteitskaart), de schriftelijke mededeling of een kopie van de persoonsgegevens gratis verkrijgen. die werden verworven. Zodra de gebruiker deze vraag elektronisch indient op het elektronische adres lisacoaching@gmail.com, wordt de informatie ook elektronisch geleverd, tenzij de gebruiker anders wenst.

Hoe worden de gegevens beschermd en opgeslagen?

De controleur besteedt bijzondere aandacht aan de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar gebruikers en verbindt zich er derhalve toe alle noodzakelijke en redelijke maatregelen te nemen om de persoonsgegevens van deze personen te beschermen tegen verlies, diefstal, verspreiding of ongeoorloofd gebruik.

De persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de gebruiker de dienst te verlenen die hij zelf heeft geactiveerd of waarvoor hij toestemming heeft gegeven. De persoonsgegevens worden maximaal 5 jaar na het laatste gebruik bewaard.

De computers en het netwerk kunnen alleen worden aangemeld met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Iedereen die namens Lis(t) a Coaching uw persoonsgegevens kan inzien of kennen, is gebonden aan de geheimhouding van die gegevens.

De voor de verwerking verantwoordelijke treft passende technische en organisatorische maatregelen om bij de verwerking van de verzamelde gegevens een beveiligingsniveau te waarborgen dat afgestemd is op de risico’s die zich bij de verwerking van de gegevens kunnen voordoen en op de aard van de te beschermen gegevens. .

Heb ik ook iets te zeggen?

Door middel van een aan de verantwoordelijke voor de verwerking gericht e-mailverzoek kan de gebruiker zich te allen tijde kosteloos verzetten om redenen die verband houden met zijn persoonlijke situatie en nadat zijn identiteit is geverifieerd (door bijvoeging van een bewerkte kopie van de identiteitskaart). tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.

De gebruiker kan ook vragen de hem betreffende persoonsgegevens te wissen indien een van de volgende redenen van toepassing is:

  1. de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden van de verwerking;

  2. de persoonsgegevens onbevoegd zijn gebruikt;

  3. de gebruiker zijn toestemming voor de verwerking van zijn gegevens heeft ingetrokken en er geen rechtsgrondslag is voor verdere verwerking.

De Verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen één maand te antwoorden op het verzoek van de gebruiker om verwijdering.

De gebruiker heeft tevens het recht om kosteloos, binnen dezelfde modaliteiten, de afschaffing of het verbod op gebruik te verkrijgen van alle hem betreffende persoonsgegevens die, gelet op het doel van de verwerking, onvolledig of niet ter zake dienend zijn of waarvan de registratie, mededeling of opslag verboden is of die langer dan noodzakelijk en toegestaan zijn bewaard.

Kan ik ook officieel ergens heen met mijn klachten?

De gebruiker kan bezwaar aantekenen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit op het volgende adres:

Drukpersstraat, 35 in 1000 Brussels.

Tel. + 32 2 274 48 00.

contact@apd-gba.be

De gebruiker kan ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.
Voor meer informatie met betrekking tot klachten en verhaalmogelijkheden wordt de gebruiker verzocht het volgende adres van de Gegevensbank te raadplegen Protection Autoriteit: www.dataprotectionauthority.be

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.